Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από το ανώτατο όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση.

Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα μέλη του συνεταιρισμού να λάβουν γνώση και να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας του συνεταιρισμού και σήμερα αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Πρόεδρος: Μπατσάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
  • Αντιπρόεδρος: Παπούλης Κυριάκος του Γεωργίου
  • Γραμματέας: Παπούλιας Πολυχρόνης του Αθανασίου
  • Ταμίας: Πλουμίδης Παναγιώτης του Πολυχρονίου
  • Μέλος: Αρώνης Παναγιώτης του Νικολάου

Από το 1982