ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ

Ο Αγρ.Συν/σμός Αγ.Αποστόλων προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Δευτέρα 30/09/2013 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Συν/σμού για το έργο:

<<ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ>>

με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς από Αγίους Αποστόλους προς Σπάρτη και προς Μολάους.Η φόρτωση του ελαιοπυρήνα από το σιλό του εργοστασίου στο φορτηγό και η μεταφορά στον τόπο προορισμού θα γίνεται με ευθύνη του μεταφορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Ο μεταφορέας υποχρεούται μετά την ειδοποίηση του από τον Συν/σμό να βρίσκεται στο ελαιουργείο σε εύλογο χρονικό διάστημα για την φόρτωση του ελαιοπυρήνα ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του.Σε περίπτωση αδυναμίας, λόγω βλάβης ή άλλης σοβαρής αιτίας, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συν/σμού στην μεταφορά, υποχρεούται με δική του ευθύνη να μεριμνήσει για τη μεταφορά με άλλο Φ.Δ.Χ.

Ο μειοδότης θα καταθέσει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή προσωπική ύψους 1000€, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου <<ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ>>. Οι πρώτες φορτωτικές συνολικής αξίας 1000€ θα κρατηθούν χωρίς εξόφληση σαν εγγύηση και θα εξοφλούνται στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου. Οι φορτωτικές που θα κοπούν στη συνέχεια θα εξοφλούνται κανονικά.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ του Συν/σμού.

Αγ.Απόστολοι 18/09/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ