ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΗΝΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Βοιών προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 19:00 στο  γραφείο του ΣΥΝ/ΣΜΟΥ για το έργο:
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ» με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις :
Η προσφορά θα περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς ελαιοπυρήνα 2 φάσεων  από Αγίους Αποστόλους  προς Σπάρτη ,Μολάους και Γύθειο καθώς και το κόστοςμεταφοράς πυρηνόξυλου από Σπάρτη, Μολάους και Γύθειο προς Αγίους Αποστόλους. Η φόρτωση του ελαιοπυρήνα από το σιλό του εργοστασίου στο φορτηγό και η μεταφορά στον τόπο προορισμού θα γίνεται με ευθύνη του μεταφορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ.
OMETΑΦΟΡΕΑΣ είναι υποχρεωμένος  καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης να χρησιμοποιεί οχήματα και επικαθήμενα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί για τη μεταφορά υποπροϊόντων ελαιοκάρπου. Για  οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ λόγω παράβασης της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, θα ευθύνεται πλήρως ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ.
Ο μεταφορέας υποχρεούται μετά την ειδοποίησή του από τον ΣΥΝ/ΣΜΟ να βρίσκεται στο ελαιουργείο σε εύλογο χρονικό διάστημα για την φόρτωση του ελαιοπυρήνα ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του. Σε περίπτωση αδυναμίας, λόγω βλάβης ή άλλης σοβαρής αιτίας, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ΣΥΝ/ΜΟΥ στην μεταφορά, υποχρεούται με δική του ευθύνη να μεριμνήσει για τη μεταφορά με άλλο Φ.Δ.Χ.
Ο μειοδότης θα καταθέσει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή προσωπική ύψους 10000 €, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ». Οι πρώτες φορτωτικές συνολικής αξίας 1000 € θα κρατηθούν χωρίς εξόφληση σαν εγγύηση και θα εξοφλούνται στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου. Οι φορτωτικές που θα κοπούν στη συνέχεια θα εξοφλούνται κανονικά.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. του ΣΥΝ/ΣΜΟΥ.

Άγιοι Απόστολοι 24/08/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ
ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ